SamstagsVesper – Feier

Zürich - Grossmünster

Samstag, 08.07.2017 | 16:00 - 16:45


SamstagsVesper – Feier
Von der Barmherzigkeit und dem Geben

16:00-16:45 SamstagsVesper im Chor des Grossmünsters

Offene Chorgemeinschaft

Pfr. Martin Rüsch, Liturgie

Kantor Daniel Schmid, Leitung« zurück