SamstagsVesper – Feier

Zürich - Grossmünster

Samstag, 13.05.2017 | 16:00 - 16:45


SamstagsVesper – Feier
Vom Geist und der Wahrheit

16:00-16:45 SamstagsVesper im Chor des Grossmünsters

Offene Chorgemeinschaft

Martin Rüsch, Liturgie

Kantor Daniel Schmid, Leitung« zurück